Γιώργος Παπαδημητρίου Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2: [..Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και (α) είτε είναι µέλη νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προµηθεύουν αυτό µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, (β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συµβολαιακής γεωργίας το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρµογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον µίας (1) σύµβασης συµβολαιακής γεωργίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεµφερή προϊόντα, µε την οποία ο παραγωγός δεσµεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής του…]. Το συγκεκριµένο θέµα απασχολεί όλο τον αγροτικό κόσµο. Ξεκίνησαν για παράδειγµα οι παραδόσεις βάµβακος στα εκκοκκιστήρια και οι αγρότες παραµένουν µπερδεµένοι διότι υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις.  Να ξεκαθαρίσουµε ότι η σύµβαση που θα υπογραφεί για τη συµβολαιακή γεωργία δεν υπάρχει ακόµα ως φόρµα στο σύστηµα του υπουργείου Οικονοµικών. Αυτές τις µέρες οριστικοποιούνται οι λεπτοµέρειες οι οποίες θα συµπεριλαµβάνονται σε αυτή, σύµφωνα µε τα κριτήρια που θα προσδιορίζουν τον έλεγχο της παραγωγής. Εποµένως, καλό είναι να υπάρξει υποµονή µέχρι την οριστικοποίηση της σύµβασης.  Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί  Όλα τα παραχθέντα προϊόντα, θα πρέπει, είτε να διατεθούν µέσα από συνεταιρισµούς ή Οµάδες Παραγωγών ή οποιοδήποτε συλλογικό σχήµα υπάρχει, είτε εφόσον διατεθούν µεµονωµένα, να γίνει σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας. Μπορεί όµως να γίνει συνδυασµός και των δύο.  Παράδειγµα 1: Έχω δύο καλλιέργειες: βαµβάκι και σιτάρι, τις οποίες πουλάω σε δύο διαφορετικούς εµπόρους, το βαµβάκι στο εκκοκκιστήριο Α και το σιτάρι στον έµπορο Β’. θα πρέπει να κάνω δύο συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας, µία µε το εκκοκκιστήριο και µία µε τον έµπορο Β’ που µου αγόρασε το σιτάρι.  Παράδειγµα 2: Έχω  δύο παραγωγές: βιοµηχανική τοµάτα και πιπεριές. Είµαι µέλος οµάδας παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας. Για τις τοµάτες δεν απαιτείται να κάνω κάτι αφού θα τις διαθέσω προς πώληση µέσω της οµάδας παραγωγών στην οποία είµαι µέλος. Πρέπει όµως να κάνω σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας µε τον έµπορο που θα αγοράσει τις πιπεριές µου.  Παράδειγµα 3: Καλλιεργώ τριφύλλι και αγοράζει όλη την παραγωγή µου ένας κτηνοτρόφος κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, για τα ζώα του. Πρέπει να συνάψω σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας µε τον αγρότη στον οποίο πούλησα την παραγωγή µου, διαφορετικά δεν θα τύχω της έκπτωσης του φόρου.  Ως συµπέρασµα από τα παραπάνω, προκύπτει ότι θα πρέπει για όλες τις παραγωγές που έχω ως αγρότης να κάνω συµβολαιακή σύµβαση ή να τις διαθέσω µέσω συλλογικοτήτων και να διαθέσω κατ’ ελάχιστο το 75% της παραχθείσας ποσότητας από την κάθε παραγωγή. Επειδή ο νόµος και κατ’ επέκταση η διευκρινιστική απόφαση εκδόθηκαν µεσούσης της περιόδου, ειδικά για τη φετινή φορολογική χρονιά, οι συµβάσεις θα µπορούν να γίνουν µέχρι το τέλος του έτους. Το διάστηµα όµως από την αναµενόµενη ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρµας στις 15 Νοεµβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου είναι µικρό, πρέπει να δοθεί πίστωση χρόνου στους εµπόρους και στους αγρότες τουλάχιστον δύο µήνες ακόµα.  Να επισηµάνουµε τέλος ότι, το εισόδηµα από αγροτικά φωτοβολταϊκά, αντιµετωπίζεται ως αγροτικό εισόδηµα µόνο για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος. Συνεπώς, σύµφωνα µε τι διατάξεις δεν συµπεριλαµβάνεται στα αγροτικά εισοδήµατα για τη µείωση του φόρου κατά 50%.  Προτιµήστε τιµολόγια αντί για αποδείξεις  Προτιµάτε να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγιο αντί για αποδείξεις, ακόµη και για µικροποσά.  Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα καταχωρίσουν τα στοιχεία σας µία φορά στο πρόγραµµα και στη συνέχεια εκδίδουν το τιµολόγιο ανά πάσα στιγµή. Στο τιµολόγιο αναγράφονται τα είδη που αγοράζετε και είναι πιο εύκολο να τεκµηριώσετε στον έλεγχο το έξοδο για την επιχείρηση σας, σε αντίθεση µε την απόδειξη της ταµειακής.  Συµβολαιακή: η πλατφόρµα δεν έγινε ακόµα  Σε όποιον πουλάτε την παραγωγή σας, είτε εκκοκκιστήριο, είτε έµπορο, είτε άλλο αγρότη κ.λπ., να ζητάτε και να έχετε πάντα στοιχεία επικοινωνίας: email και κινητό. Όσοι πουλήσατε αρχές του έτους (για παράδειγµα ελιές ή λάδι), φροντίστε να αναζητήσετε και να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας τους -αν δεν τα έχετε φυσικά. Θα πρέπει να γίνει σύµβαση µε όλους.

Πηγή: Agronews.gr