Με το φορολογικό νομοσχέδιο με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που τέθηκε προς διαβούλευση, τροποποιείται το άρθρο 23 του Ν.4172/2013 που αφορά τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του φορολογικού νομοσχεδίου προς διαβούλευση αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 ως εξής:

«β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών».

Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση, στην σημερινή της μορφή έχει ως εξής:

«β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,».

Σχετικά εκδόθηκαν: ΠΟΛ.1113/2015, ΠΟΛ. 1216/2014, ΠΟΛ.1079/2015, ΠΟΛ. 1055/2016, ΠΟΛ.1158/2016

Η σημαντική τροποποίηση είναι ότι μειώνεται το όριο στα 300 ευρώ. Η συγκεκριμένη αλλαγή θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2020 και μετά.

Ακόμα, με την παρ. 2 του άρθρου 13 του φορολογικού νομοσχεδίου προς διαβούλευση, στο άρθρο 23 του Ν.4172/2013 προστίθεται νέα περίπτωση ιε΄ ως εξής:

«ιε) Οι δαπάνες ενοικίων εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών».

Η συγκεκριμένη περίπτωση θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2020 και μετά.

Επισημαίνεται ότι έως τότε και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/2014 που εξέδωσε η ΓΓΔΕ, δεν απαιτείται εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής για μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου (εισόδημα από κεφάλαιο για τον εκμισθωτή, σχετ. άρθρο 39 N.4172/2013).

Πηγή : e-forologia.gr