Οι δεσµεύσεις για τους υποψήφιους Nέους Aγρότες έχουν διάρκεια συνολικά 8 έτη το µέγιστο, ενώ ετησίως, θα ελέγχονται τα φορολογικά τους στοιχεία ως προς την πώληση αγροτικών προϊόντων, καθώς θα πρέπει να πετυχαίνουν έναν ελάχιστο τζίρο, αλλιώς κινδυνεύουν µε απένταξη από το Μέτρο.

Σε ένα µήνα ξεκινάνε οι αιτήσεις για τους Νέους Αγρότες (29 Οκτωβρίου µε 15 ∆εκεµβρίου) σύµφωνα µε την προκήρυξη του Μέτρου και συνολικά υπολογίζονται γύρω στους 25.000 υποψήφιους που δύνανται να προχωρήσουν σε αίτηση. Μάλιστα, οι διαχειριστικές αρχές τονίζουν πως πρέπει να ξεκινήσουν από σήµερα οι υποψήφιοι να µαζεύουν τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς δεν θα υπάρξει παράταση, εφόσον το ΥΠΑΑΤ θέλει να αποφύγει τις «ουρές» από επιλαχόντες.

Αναλυτικά η πρόσκληση αναφέρει:

Άρθρο 10 ∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις

1. Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ιδίως τις παρακάτω δεσµεύσεις:

1.1. Εντός εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηµατικού του σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ∆ΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης σχετικά µε την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νοµικού προσώπου µε κύρια δραστηριότητα στη γεωργία, η οποία πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η καθυστέρηση της έναρξης της υλοποίησης µέχρι εννιά (9) µήνες σε καµία περίπτωση δεν παρατείνει την καταληκτική προθεσµία για την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου, ήτοι εντός τεσσάρων (4) ετών από την απόφαση ένταξης.

1.2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης να υπαχθεί εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

1.3. Ο δικαιούχος, α) από το επόµενο ηµερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υποµέτρο, να πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο µέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηµατικού σχεδίου µε την πιο πρόσφατη από αυτές να εµφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το µέτρο.

1.4. Για πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, ο δικαιούχος να αποκτήσει έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, την αδειοδότηση που απαιτείται για την νόµιµη λειτουργία της εγκατάστασής του.

1.5. Για φυτωριακές επιχειρήσεις, ο δικαιούχος να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης.

1.6. Για θάλαµο καλλιέργειας µανιταριών ο δικαιούχος να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση τύπου.

1.7. Εντός δεκαοχτώ (18) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

1.8. α) Στην περίπτωση ατοµικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελµατία αγρότη». β) Στην περίπτωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήµατος από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό πρόσωπο µε γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα µε αυτά που ορίζονται για τον επαγγελµατία αγρότη.

1.9. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης, εφόσον δεν διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα, να τα αποκτήσει εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης.

1.10. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, η παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής εκµετάλλευσης, ανάλογα µε την µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, να µην µειωθεί κάτω από τα:

1.10.1.    12.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια.

1.10.2.    10.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

1.10.3.    8.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

1.10.4. 8.000 ευρώ για τις µελισσοκοµικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

1.11. Ο αρχηγός της εκµετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο µόνιµης κατοικίας του και την έδρα του νοµικού προσώπου σε περιοχή εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας.

1.12. Ο δικαιούχος να διατηρήσει την βαθµολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρίων επιλογής σε επίπεδο ανώτερο ή τουλάχιστον ίσο µε το επίπεδο της βαθµολογίας του τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν αιτήµατα για τα οποία από την αξιολόγηση δεν προέκυψε λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονταν από το όριο των διαθέσιµων πιστώσεων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήµατα τα οποία από την αξιολόγηση δεν προέκυψε λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονταν από το όριο των διαθέσιµων πιστώσεων, να διατηρήσει την βαθµολογία που επιτυγχάνει σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιµης βαθµολογίας.

1.13. Να διατηρείται η ιδιότητα του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης.

1.14. Ο δικαιούχος να υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

1.15. Ο δικαιούχος νοµικό πρόσωπο να διατηρεί ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Οµάδα ΚΑ∆ 01 εκτός του ΚΑ∆ 01.6 και του ΚΑ∆ 01.7).

1.16. Ο δικαιούχος να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου […].

1.17. Ο δικαιούχος να ενηµερώνει έγκαιρα και ορθά τις αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της πράξης […].

1.18. Ο δικαιούχος να αποδέχεται πρόσκληση συµµετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται για συλλογή λογιστικών στοιχείων […].

1.19. Ο δικαιούχος να αποδέχεται τη συµπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΠΑΑ που δηµοσιοποιεί η ΕΥ∆ ΠΑΑ ή η Περιφέρεια µε στοιχεία όπως η κωδικός έργου δικαιούχου, ηµεροµηνία έναρξης και λήξης, συνολική δαπάνη και Περιφέρεια.

  1. Οι δεσµεύσεις των περ. 1.7 που αφορά την ιδιότητα του ενεργού αγρότη, 1.9 που αφορά τα επαγγελµατικά προσόντα και 1.10 που αφορά την τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης κατά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, τηρούνται έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
  2. Οι δεσµεύσεις των παρακάτω περιπτώσεων τηρούνται κατά την υλοποίηση και ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και για τέσσερα ηµερολογιακά έτη µετά το ηµερολογιακό έτος επίτευξης των στόχων του επιχειρηµατικού του σχεδίου και αποτελούν επιπρόσθετες δεσµεύσεις του/της δικαιούχου. […]

ΠΗΓΗ: www.agronews.gr