Η δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με 50.000 ευρώ.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από
τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως
τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σ
5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι
μεγαλύτερο των 10.000€
α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-
Βιολογικές δραστηριότητες)
στ) Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
– Ανώνυμη Εταιρία,
– Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
– Ομόρρυθμη Εταιρία,
-Ετερόρρυθμη Εταιρία,
-Ι.Κ.Ε,
-Ατομική Επιχείρηση,
-Ν.Ε.Π.Α.,
-Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
-Συνεταιρισμός
-Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017
(Α΄137).
10. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Κατεβάστε εδώ τη προκήρυξη.