ΘΕΜΑ: «Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη»

Την έκδοση βεβαίωσης του επαγγελματία αγρότη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
https://contextapps.minagric.gr/maae/logininternal.zul που φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της
Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης
.
β) Η βεβαίωση ισχύει για την περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2020, με στοιχεία του φορολογικού έτους
2018. Αφορά τους αγρότες, για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί
έλεγχοι
, από το Τμήμα Διαχείρισης Data Center Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ και οι ΑΦΜ τους έχουν
αποσταλεί στην Α
.Α.Δ.Ε για τον χαρακτηρισμό των δικαιούχων ως «επαγγελματίες αγρότες» προς
συμπλήρωση των κωδικών
037 και 038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
φορολογικού έτους
2019.
γ) Επικουρικά ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματιών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του ΥΠΑΑΤ
.
δ) Το υπόδειγμα της βεβαίωσης επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της
.
Η παρούσα δεν δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης.