Λογιστικές Υπηρεσίες

Η συχνή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που παρακολουθούμε είναι ένας από τους λόγους που παρέχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο λογιστικών υπηρεσιών. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση της λογιστικής και οικονομικής τους κατάστασης που συντελεί στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Η συχνή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που παρακολουθούμε είναι ένας από τους λόγους που παρέχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο λογιστικών υπηρεσιών. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση της λογιστικής και οικονομικής τους κατάστασης που συντελεί στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

  • Μηχανογραφική τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών βιβλίων
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φ.Ε, ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.α
  • Σύνταξη και υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων
  • Αντιμετώπιση ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών
  • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων